Apie LITNET

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET (toliau – LITNET) jungia mokslo, studijų ir švietimo institucijų kompiuterių tinklus. Prie šio tinklo prijungtoms institucijoms gali būti teikiamos duomenų perdavimo paslaugos, suteikiamos galimybės naudotis inovatyviais kompiuterių tinklo ir IT paslaugų sprendimais.
LITNET plėtra užtikrinama vykdant švietimo ir mokslo ministro patvirtintas daugiametes LITNET palaikymo ir plėtros programas, kuriose yra nustatomi LITNET plėtros tikslai, uždaviniai, priemonės ir siekiami rezultatai.
LITNET veikimo ir valdymo, infrastruktūros ir jame teikiamų paslaugų palaikymo bei plėtros principai yra apibrėžiami ŠMSM ir universitetų, vykdančių LITNET techninių centrų funkcijas, bendradarbiavimo sutartimi (2011 m. sausio 12 d. Nr. S-12).
LITNET infrastruktūrą valdo LITNET techniniai centrai, kurių funkcijas vykdo Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas, Šiaulių universitetas.
LITNET techninių centrų funkcijas vykdantys universitetai sudaro Jungtinės veiklos sutartį ir paskiria LITNET lėšų administravimą bei darbų, numatytų LITNET veiklos metiniuose planuose ir sąmatose, vykdymo organizavimą ir koordinavimą pavesti vienam iš šią sutartį sudarančių universitetų ir jį įvardinti Administruojančiu universitetu. Universitetai susitaria Administruojančio universiteto funkcijas pavesti KTU.
LITNET struktūrą ir valdymo modelį apibrėžia ir įsakymu tvirtina ŠMSM ministras.
LITNET valdymo klausimus sprendžia LITNET taryba, kurios darbo reglamentą ir sudėtį tvirtina ŠMSM ministras. Pagrindinis Tarybos veiklos tikslas – koordinuoti LITNET palaikymo ir plėtros programų vykdymą, užtikrinti efektyvų LITNET veikimą.
LITNET taryba sudaro LITNET ekspertų grupę ir Tinklo incidentų tyrimo tarnybą CERT. LITNET taryba gali sudaryti ir kitas darbo grupes atskiroms LITNET tinklo veikloms koordinuoti.
LITNET veiklą reglamentuojantys dokumentai:

Susiję dokumentai (įstatymo pakeitimai):

LITNET veiklą remia Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

LITNET-4 nustato ilgalaikes Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET veiklos užtikrinimo ir plėtros kryptis, LITNET plėtros tikslą, uždavinius, priemones, numatomus veiksmų plano LITNET-4 įgyvendinimo rezultatus, LITNET veiklos įgyvendinimo principus.

 LITNET-4 programa (Patvirtinta 2017 m. kovo 16 d. Nr. V-182)2017 m. kovo 16 d. Nr. V-182)., PDF.

Projektas “Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET plėtra”

Pradžia 2017-04-01
Pabaiga 2021-06-30
Projekto numeris 01.1.1-CPVA-V-701-03-0001
Finansuojamas Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
Finansavimo suma 4.186.185,44 eurų
Plačiau -->

Projektas „Mokslo ir studijų institucijoms LITNET teikiamų IT paslaugų plėtra“

Projekto nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0003
Finansavimo suma – 868.860,00 €
Finansuojamas Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
Sutarties pasirašymo su ESFA data – 2016.04.28
Projekto trukmė – 36 mėn. (iki 2019.04.28)
Projekto koordinatorius: - KTU
Projekto partneriai: - VU, VGTU, VDU
Jungtinės veiklos sutartis tarp koordinatoriaus ir partnerių – 2016.06.15
Veiklos pradėtos vykdyti nuo 2016.05.01
Plačiau -->
Projekto rezultatai -->

 

 

 LITNET infrastruktūrą valdo  techniniai centrai. LITNET techninių centrų funkcijas vykdo Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas, Šiaulių universitetas. Dabartiniu metu šias funkcijas atlieka Kauno technologijos universitetas.

LITNET CERT – kompiuterinių incidentų tyrimo LITNET tinkluose tarnyba, kurios pagrindinė paskirtis – mažinti grėsmes, kylančias dėl LITNET tinkle teikiamų paslaugų saugumo pažeidimų.

El.paštas 

LITNET valdymo klausimus sprendžia LITNET taryba, kurios darbo reglamentą ir sudėtį tvirtina ŠMM ministras. Pagrindinis Tarybos veiklos tikslas – koordinuoti LITNET palaikymo ir plėtros programų vykdymą, užtikrinti efektyvų LITNET veikimą.

Organizacija

Prisijungimas

LITNET infrastruktūrą valdo techniniai centrai:

KTUKUSUVDUVGTUVU

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti.